Szervezeti adatok

A GEKKO alapításának ősdokumentuma

A szervezet formális és az EME keretében való működésének idején az alábbi alapszabályzat határozta meg a GEKKO működését. Amióta inkább informális csoportként határozható meg a GEKKO, az alábbi szabályzat amolyan útbaigazításnak tekinthető.

Jelen alapszabályzatot az 1997. március 10.-i közgyűlés elfogadta.

I. A Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya (a továbbiakban GEKKO ), az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Természettudományi és Matematikai Szakosztályának ifjúsági tagozata, melyet a mindenkori kolozsvári egyetem Geológia, Ásványtan, Geológia-földrajz szakos magyar hallgatói hoznak létre.

II. A GEKKO célja a Geológia, Ásványtan és Geológia-földrajz szakos egyetemi hallgatóinak, öntevékeny szakmai munkájának megszervezése, összehangolása, anyagi hátterének biztosítása.

A társaság feladatának tekinti a magyar szaknyelv ápolását, felhasználva és bővítve az EME szakkönyvtárát. Szándékában áll más, rokon szervezetekkel együttműködni. A GEKKO önállóan jogügyleteket, szerződéseket nem köthet, ezekre az EME vezetősége a felhatalmazott. Alapítványi pályázatokat szintén az EME elnökségének láttamozásával indít.

III. Céljai megvalósítására a GEKKO :

 • saját kutatási programot kezdeményez
 • az EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának segítségével laboratóriumot működtet saját kutatási programja kivitelezéséhez
 • tevékenyen részt vesz a K.M.D.SZ. és a Bolyai Társaság által szervezett Tudományos Diáktalálkozón (T.D.K.) illetve az EME felolvasó ülésein
 • időszakos kiadványt jelentet meg a GEKKO tudományos eredményeinek közlésére
 • szaktáborokat szervez, illetve tudományos előadásokat rendez bel és külföldi szakemberek részvételével.

IV. A tagság:

 • rendes tagja lehet minden olyan egyetemi hallgató aki egyetért az EME, illetve a GEKKO célkitűzéseivel, annak szabályzatát elfogadja és működésében tevékenyen részt kíván venni
 • pártoló tag lehet minden egyetemen belüli és kívüli szakember, aki az 1.)-es pontban lévő feltételeket elfogadja
 • a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel tiszteletbeli tag címet adományozhat
 • a rendes és pártoló tagok felvétele, EME tagság feltétellel, belépési nyilatkozat alapján történik.

V. A tagság jógai és kötelezettségei:

 • a rendes tag jogai:
 • választhat és választható
 • részt vehet a GEKKO által szervezett bármely tevékenységben
 • rendelkezésére állnak felszerelések, illetve a kutató munkához szükséges fogyóeszközök
 • a rendes tag kötelezettségei:
 • az EME és a GEKKO szabályzatának tiszteletben tartása
 • a GEKKO rendelkezésére álló javak védelme
 • az EME tagdíj rendszeres fizetése
 • aktív részvétel a GEKKO tevékenységeiben
 • a rendes tagság megszűnik:
 • az egyetemi tanulmányok befejeztével (a továbbiakban igény szerint pártoló tag lehet)
 • a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbségével
 • önkéntes kilépéssel
 • a pártoló és tiszteletbeli tagok javaslati és tanácsadói joggal rendelkeznek, lehetőségeik szerint segítséget nyújthatnak a GEKKO tevékenységében.

VI. A GEKKO vezető szervei:

 • a közgyűlés:
  • a tagság minden tanévben rendes közgyűlést tart egyetemes szavazati joggal
  • a közgyűlés meghallgatja és megvitatja az elnökség évi beszámolóját, kijelöli éves programját, és egyszerű többséggel megválasztja az új elnökséget
  • a tagság 1/3-nak írásban beadott kérése alapján, rendkívüli módon is összehívható
  • 51 %-os jelenlét esetében határozatképes, ellenkező estben két héten belül új közgyűlés tartandó, mely már a részvételi aránytól függetlenül határozatképes
  • határozatait egyszerű többséggel hozza
 • az Elnökség:
  • minden évfolyam egy-egy képviselőt delegál, melyek közül a közgyűlés 2/3-os többséggel jelöli ki az elnököt, alelnököt, és titkárt
  • elnökségi határozat 2/3-os jelenlét estén érvényes
  • felel a társaság évi programjának végrehajtásáért
  • felel a GEKKO anyagi helyzetéért
  • összehívja a rendes közgyűlést
 • a programvezetők tanácsa:
  • áll: a kutatási és kutatási programok vezetőiből, valamint az elnökség két tagjából
  • elfogadja és egybehangolja a futó programokat és lép a programok anyagi támogatásáért
  • 2/3-os jelenlét estén határozatképes
  • kutatói programvezetőt a kezdeményezők választanak
  • oktatói vagy más jellegű program esetén a programvezetőt az elnökség jelöli ki (akár a pártoló tagok közül)
 • az elnök hatásköre:
  • képviseli a társaságot
  • aláírói joggal bír
  • összehívja és vezeti az elnökségi és programvezetői gyűléseket
  • egyenlő elnökségi szavazat estén az ő szavazata a döntő
  • az elnök gátoltatása esetén hatáskörét az alelnök veszi át

VII. Zárintézkedések:

 • a GEKKO feloszlatását a közgyűlés mondhatja ki
 • javainak örököse az EME
 • az alapszabályzat megváltoztatása kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik